TalkTalk Abo

Swiss Flat + Roaming S

Tel/SMS/Daten in CH unlimitiert

  • Tel Int. 100 min. (shared roaming)
  • Tel Roaming 100 min. (shared Int.)
  • 1 GB/mt. in Zone 0

CHF 19.95  

statt CHF 65.–
Aufschaltung CHF 49.95

Swiss Unlimited

Tel/SMS/Daten in CH unlimitiert

  • 5 GB/mt. in Zone 0

CHF 29.95

statt CHF 59.95
Aufschaltung CHF 0.– (geschenkt!)